Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z Państwa wizytą na tej stronie internetowej, a także innymi Państwa interakcjami z nami, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Jeśli podają nam Państwo dane innej osoby, muszą Państwo zapewnić, że taka osoba otrzymała tę politykę prywatności. Prosimy też, aby osoby w wieku poniżej 16 lat nie przekazywały nam swoich danych bez uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna.

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest AUTO-HIT („Dealer”, „my”, „nas”). Z Dealerem można skontaktować się poprzez email: autohitdostawcze@gmail.coml lub pod numerem telefonu 608 628 111. Dealer jest niezależnym podmiotem, działa na podstawie stosownych umów w zakresie sprzedaży samochodów używanych.

 

2. Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w sytuacji, gdy się Państwo z nami kontaktują i podają informacje o sobie np. w celu uzyskania informacji o samochodzie, usługach czy innych kwestiach. Dane możemy pozyskiwać też z innych źródeł, w tym z publicznie odstępnych rejestrów (np. CEIDG). Dane możemy też pozyskiwać z aplikacji InControl, a także z plików cookie używanych na tej stronie oraz umieszczanych w kampaniach marketingowych kierowanych do Państwa (np. drogą e-mail).

 

3. Jakie dane przetwarzamy?

Dane przez nas przetwarzane obejmują imię i nazwisko, tytuł, datę urodzenia, zawód, preferowaną formę kontaktu, numer telefonu, adres email, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dane dot. dowodu osobistego, prowadzonej działalności gospodarczej (jej nazwa, adres, NIP, REGON), czy kontaktują się z nami Państwo prywatnie czy w imieniu firmy, Państwa zainteresowania, w tym preferowane samochody i funkcjonalności, planowany najbliższy zakup samochodu, preferowaną lub wybraną metodę płatności oraz finansowania, a także informacje o profilu w mediach społecznościowych, jeśli kontaktują się Państwo z nami tą drogą oraz treść Państwa opinii i komentarzy na naszych profilach.

Przetwarzamy również historię Państwa relacji z nami – treść naszej korespondencji z Państwem oraz historię Państwa wizyt w naszej Firmie.

 

4. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
– świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udostępniania treści na tej stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonania łączącej Państwa z nami umowy;
– przygotowania dla Państwa oferty, umowy oraz zawarcia umowy z Państwem (np. dotyczącej zakupu samochodu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; podanie danych koniecznych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować odmowę zawarcia umowy;
– wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania Państwu informacji o naszych ofertach czy promocjach, jak również w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu; podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne abyśmy mogli pozostać z Państwem w kontakcie oraz udzielić Państwu odpowiedzi;
– ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
– zapewnienia sprawnego działania tej strony internetowej, dostosowania jej do Państwa preferencji, monitoringu jej wykorzystania i interakcji z poszczególnymi jej częściami, w celu jej rozwijania i ulepszania – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu.

 

5. Komu przekazujemy dane?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii podmiotów:
– punktom serwisowym i warsztatom;
– naszym partnerom handlowym;
– naszym doradcom prawnym i podatkowym, audytorom, doradcom finansowym czy biznesowym;
– uprawnionym organom państwowym, sądom czy policji;
– zakładom ubezpieczeń;
– podmiotom zapewniającym finansowanie, w tym firmom leasingowym lub bankom;

 

6. Zabezpieczenia danych

Dealer wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, w szczególności aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie, aby Państwa dane nie uległy zniekształceniu, zniszczeniu czy nieuprawnionemu ujawnieniu. Dealer zapewnia także, że również wszyscy dostawcy oraz podmioty, które mają dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wprowadziły odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz przestrzegają zasad przetwarzania opisanych w niniejszej polityce.
Niemniej jednak, przesyłanie danych osobowych za pomocą Internetu nigdy nie jest wolne od ryzyka. Jeśli otrzymują Państwo dostęp do naszych zasobów zabezpieczonych hasłem, będziemy przechowywać Państwa hasło w sposób zapewniający jego poufność i prosimy, aby Państwo nikomu go nie udostępniali.

 

7. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:
– w przypadku złożenia Państwu oferty – przez okres jej obowiązywania oraz później przez okres do upływu przedawnienia roszczeń związanych z ofertą;
– w przypadku zawarcia z Państwem umowy (zakupu samochodu) – przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;
– w przypadku konieczności wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących – przez okres wymagany przepisami, w szczególności prawa podatkowego i o rachunkowości;
– w przypadku plików cookies

 

8. Jakie są Państwa prawa?

W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);
– prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO); prosimy o informowanie nas o zmianie Państwa danych, aby móc je zaktualizować, a także o ewentualnych zmianach Państwa preferencji co do kontaktu;
– prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO);
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO);
– prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO).

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, zostaniecie Państwo o nią poproszeni i możecie taką zgodę wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym powyżej.

Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

9. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Państwa dane nie będą dalej przetwarzane w takim celu.
W przypadku chęci rezygnacji z komunikacji marketingowej, mogą Państwo zawsze skorzystać z odpowiedniego linku rezygnacji umieszczonego w treści wiadomości.

 

10. Przetwarzanie danych przez podmioty trzecie

Jeśli podają Państwo swoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak podmioty świadczącym usługi finansowe, inni dealerzy czy stacje obsługi, takie podmioty działają jako niezależni administratorzy danych i mogą stosować inne środki bezpieczeństwa niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Strony innych podmiotów, do których linki umieszczane są na tej stronie także należą do innych administratorów danych. Prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności i zasadami przetwarzania danych publikowanymi przez takie podmioty trzecie.

 

11. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom ze względu na rozwój i zmiany tej strony, świadczonych przez nas usług czy zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności, poinformujemy Państwa o nich.

Projekt i realizacja: © 2021 Webtom.pl / strony www Piła